Publikationer

Remissyttrande: Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

30 augusti 2021
Rättvis skatteprocess har lämnat remissyttrande över F-skatteutredningens betänkande, SOU 2019:31.

Remissyttrande om företrädaransvarsutredningen (SOU 2020:60)

29 mars 2021
Rättvis skatteprocess har lämnat remissyttrande över F-skatteutredningens betänkande, SOU 2019:31.

Ny rapport om företrädaransvaret: 12 fall från verkligheten

30 oktober 2020
Rättvis skatteprocess släpper en ny rapport om det skatterättsliga företrädaransvaret, utifrån ett antal nyliga domstolsfall.

Remissyttrande om F-skatteutredningen (SOU 2019:31)

1 november 2019
Rättvis skatteprocess har lämnat remissyttrande över F-skatteutredningens betänkande, SOU 2019:31.

Remissyttrande om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

16 september 2019
I mars lämnade Rättvis skatteprocess in remissyttrande över promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU (Fi2019/00521/S3).

Uppdaterad version av Överklagandeguiden

6 februari 2019
Skatterätten är komplicerad och byråkratisk. Därför är det inte konstigt att människor utan juridisk utbildning upplever att det är svårt att överklaga beslut från Skatteverket. För att göra hela processen mer lättförståelig har Rättvis skatteprocess tagit fram Överklagandeguiden.

Jämnare spelplan är en rapport från Rättvis skatteprocess och Företagarna

6 november 2018
Problem med rättsäkerhet på skatteomådet lyfts fram i den nya rapporten frånn Företagarna och Rättvis skatteprocess, Jämnare spelplan: Sex reformer förr ökad rättssäkerhet på skatteområdet.

Rapport om anstånd i skattemål

30 oktober 2018
Rättvis skatteprocess kan i en ny rapport visa att anståndsreglerna tillämpas restriktivt av domstolarna. I 23 procent av de fall som anstånd inte beviljas vinner sedan den skattskyldige helt eller eller delvis den underliggande skattefrågan.

Rapport om ersättningar i skattemål

30 oktober 2018
Rättvis skatteprocess undersökning gällande ersättningsreglerna visar på en restriktivitet hos domstolarna att bevilja ersättning i skattemål. Samtliga som beviljats ersättning i samtliga instanser får i snitt ersättning för 13 % av sina kostnader i förhållande till det yrkade beloppet.

Svenska advokater: Förvaltningsdomstolarna är partiska

13 maj 2018
En ny Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess visar på ett mycket lågt förtroende för de svenska förvaltningsdomstolarna bland svenska advokater. 61 procent advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Motsvarande siffra för för övriga domstolar är 7 procent.  – Resultatet är allvarligt och ett tydligt underbetyg för förvaltningsdomstolarna. I en demokratisk rättsstat ... Läs mer