Aktuellt.

Remissyttrande om skattetvistlösningsmekanismer inom EU
2019-09-16 Admin

Remissyttrande

I mars lämnade Rättvis skatteprocess in remissyttrande över promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU (Fi2019/00521/S3).

Våra synpunkter lyftes fram i den efterföljande lagrådsremissen och den resulterande propositionen (prop. 2018/19:143).

Läs remissyttrandet