Ny rapport: Alltjämt svårt att få ersättning för processkostnader

Rättvis skatteprocess har i den nya rapporten ”Har man råd att överklaga?” granskat närmare 1 600 avgöranden från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta Förvaltningsdomstolen åren 2019-2022, där frågan om ersättning till den enskilde för processkostnader behandlats. Resultaten är dystra: Full ersättning vid bifall i sak är alltjämt, likt i tidigare undersökningar, ett undantag, och medges i färre än vart femte fall sammantaget. I vart fjärde mål där den enskilde får helt eller delvist bifall i sakfrågan medges ingen ersättning för kostnader. Det är alltså vanligare att inte få ersättning alls än att få full ersättning i mål där skattebetalaren vinner i domstol.

Domstolarna ”prutar” regelmässigt på kostnadsersättningen, även när den enskilde får rätt i sak – enbart runt en fjärdedel av yrkade belopp betalas ut. Det finns till synes inga budgetära skäl för denna benägenhet att inte medge yrkad ersättning – Skatteverket använder endast omkring hälften av de medel staten anslår årligen för ersättning till enskilda.

I rapporten har vi också undersökt i vilken mån domstolarna motiverar att inte ge full ersättning när den enskilde fått rätt i sakfrågan. Genom avgörandet HFD 2019 ref. 16 fastslogs grunder för hur ersättning ska ges, och domstolarna gavs samtidigt i uppgift att tydligt motivera sina beslut.

Resultaten visar att domstolarna blivit bättre på att motivera ersättningsbeslut över tid, i synnerhet i de fall där den enskilde fått helt eller delvist rätt i sakfrågan. Emellertid var det enbart i tre av tio avgöranden 2022 som motivering gavs i ersättningsfrågan.

Rättvis skatteprocess anser att denna granskning, liksom tidigare undersökningar av ersättning för processkostnader i skattemål, påvisar att Skatteverket och domstolarna inte lever upp till lagstiftning och praxis, utan i stället upprätthåller en omotiverad rutin att ”pruta”.

Konsekvensen av detta blir att skattebetalare inte vågar överklaga skattebeslut, med risken att även vid vinst behöva stå för stora kostnader för ombudshjälp. Möjligheten att överklaga blir något som i praktiken förbehålls den med tjock plånbok. Av såväl rättssäkerhetsskäl som jämlikhetsskäl borde därför huvudregeln vara att full ersättning för rimliga processkostnader utbetalas när den enskilde får rätt i domstol. Skatteverket och domstolarna har ett ansvar att se till att detta upprätthålls.

Läs hela rapporten här.

Läs artikeln i Dagens Juridik 13/2 2024 av Sven-Åke Bergkvist och Patrick Krassén, ”Granskning: ’Svårt att få ersättning vid vinst mot Skatteverket’”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *