Ny rapport om företrädaransvaret: 12 fall från verkligheten

Rättvis skatteprocess har gått igenom en mängd nyliga domar om skatterättsligt företrädaransvar från förvaltningsdomstolarna. I rapporten Företrädaransvaret behöver förändras: 12 fall från verkligheten, som publiceras idag, lyfter vi fram domslut som illustrerar problemen med reglernas tillämpning.

Några grundläggande problem som lyfts fram i rapporten är tolkningen av vad som utgör grov oaktsamhet, hur långt begreppet företrädare sträcks ut, den omöjliga sits som företrädare hamnar i vid omprövningsbeslut, att grunderna för befrielse från betalningsansvar sällan används, och regelverkets konkursdrivande effekt.

I rapporten ges några konkreta förslag på hur regelverket kan förbättras, utifall det inte kan avskaffas helt.

  • Bedömningen av de subjektiva rekvisiten bör ändras, och tröskeln för vad som är att bedöma som grov oaktsamhet höjas, till att mer likna den straffrättsliga bedömningen.
  • Större vikt bör läggas vid företrädarens agerande, där ”verksamma åtgärder” inte begränsas till enbart åtgärder som avslutar företaget så snart som möjligt – åtgärder för att se till att sunda företag kan fortsätta bör inte bedömas på samma sätt som uppenbara försummelser eller medvetet fusk.
  • Vid ansvarsbedömningen bör i högre utsträckning bedömas större händelser som medför oförutsett uteblivna intäkter för företaget, till exempel leverantörers konkurser och liknande ”ekonomisk force majeure” – såsom har aktualiserats genom covid-19-krisen.
  • Möjligheten att påföra retroaktivt företrädaransvar vid omprövningsbeslut bör begränsas.
  • En viss frist för företrädare att vidta åtgärder efter förfallodagen bör införas, så som föreslagits av flera statliga utredningar, för att minska den konkursdrivande effekten av nuvarande regelverk.

Läs rapporten här.