Remissyttrande: Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Rättvis skatteprocess har lämnat remissyttrande om promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år.

Vi ansluter oss till ansluter sig till den kritik mot förslaget som lämnats av justitierådet Margit Knutsson. Därutöver anser vi att regeringen inte redovisar varför den tidigare lagstiftningen anses felaktig, att promemorian inte anger omfattningen på de påstådda problemen, och att den föreslagna lagstiftningen ger upphov till svårbedömda situationer.

Därför avstyrker Rättvis skatteprocess förslaget.

Läs remissyttrandet