Tingsrätten fastslår: Skatteverket lämnade felaktiga upplysningar

… men Jørn Weckhorst får trots det inte skadestånd

Onsdag 17 juni avkunnades dom i Solna tingsrätt, i målet Jørn Weckhorst mot Skatteverket. Jørn flyttade till Sverige från Norge efter att ha fått upplysning att han bara skulle skatta på sin pension i Norge. Väl i Sverige blev han varse att upplysningen var felaktig och att hans pension beskattades i Sverige.

Med hjälp från Rättvis skatteprocess stämde Jørn staten genom Skatteverket för skadestånd. Mer om bakgrunden går att läsa här.

Skatteverket ansvarigt
Solna tingsrätt konstaterar i sin dom att det utifrån bevisningen är klarlagt att felaktiga upplysningar har getts av Skatteverket, och att myndigheten har ansvar för att så skett. Detta är ett viktigt besked och ett erkännande av det som Jørn och ett antal andra norska pensionärer i samma sits har anfört.

Tyvärr räcker inte det för skadestånd. Enligt 3 kap skadeståndslagen krävs ”särskilda skäl” för att skadestånd ska utgå i denna situation. Domstolen bedömer att sådana skäl inte föreligger, men tillstår att den höga gränsen är problematisk:

”Det är tingsrättens uppfattning att omständigheterna vid telefonsamtalet därmed inte var sådana att Jørn Weckhorst helt kunde förlita sig på det svar han fick vid det korta samtalet [med Skatteupplysningen], utan att på något sätt säkerställa att svaret var korrekt. Det kan således enligt tingsrättens bedömning inte anses föreligga särskilda skäl. Käromålet måste mot den bakgrunden ogillas, även om tingsrätten har förståelse för Jørn Weckhorst säkerligen anser att lagstiftaren har lagt kraven för skadeståndsansvar orimligt högt.”

Principiell tyngd
Även om både Rättvis skatteprocess och Jørn är besvikna på utfallet, är det principiellt viktigt att tingsrätten konstaterat att Skatteverket har lämnat felaktiga upplysningar, och att Skatteverket är ansvarigt för den oriktiga uppgiften. Med det erkänns det Jørn och andra norska pensionärer har hävdat.

Domen väcker trots det flera frågor.

  • Hur ska en skattskyldig som har talat med Skatteupplysningen per telefon ”säkerställa” att de svar man fått var korrekta?
  • Är det rimligt med en så högt satt gräns för skadestånd vid konstaterat felaktiga besked från en myndighet?
  • Bör det finnas enklare sätt för skattskyldiga att kunna hävda sin rätt mot Skatteverket än genom ofta kostsamma och tidsödande domstolsprocesser?

Uppmärksamhet om domen i media

SVT: Norske pensionären Jörn förlorade mot Skatteverket – efter åtta års kamp

Värmlands Folkblad: Norska pensionären förlorade skattetvisten

Nya Wermlands-Tidningen: Skatteverket fick rätt mot norska pensionärer