Svenska advokater: Förvaltningsdomstolarna är partiska

En ny Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess visar på ett mycket lågt förtroende för de svenska förvaltningsdomstolarna bland svenska advokater. 61 procent advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Motsvarande siffra för för övriga domstolar är 7 procent. 

– Resultatet är allvarligt och ett tydligt underbetyg för förvaltningsdomstolarna. I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central – man måste kunna lita domstolarnas objektivitet, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

En klar majoritet av advokaterna som processar i skattemål – 61 procent – anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, endast 12 procent anger att de är opartiska. Bland advokater som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, är det endast 7 procent säger som upplever att domstolen är partisk.

– Om advokaterna har rätt missar förvaltningsdomstolarna ett av sina mest grundläggande uppdrag enligt svensk grundlag: att iaktta opartiskhet, säger Carl Göransson.

Något annat advokaterna som processar i skattemål riktar hård kritik mot är hur domarna motiveras. 69 procent anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolen resonerat när de dömt. Motsvarande siffra för advokater som processar i andra domstolar är 17 procent.

Skatteadvokaterna är också mycket kritiska till förvaltningsdomstolarnas förmåga att hantera bevis. 84 procent anser att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Motsvarande siffra för de som processar i andra domstolar är 15 procent. Endast 5 procent av de intervjuade godkänner förvaltningsdomstolarnas förmåga att värdera bevis. Det innebär att advokaterna anser att det återkommande inte spelar någon roll hur bra bevis man har för sin fråga – förvaltningsdomstolarna bortser ändå i många fall från dem.

Sammanfattningsvis svarar två av tre advokater att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Bland de som processar i övriga domstolar är endast en av tio av den uppfattningen.

– Samtidigt som förvaltningsdomstolarna får mycket hård kritik har de allmänna domstolarna ett starkt förtroende. Starkast är det bland brottmålsadvokater. Det är intressant då de i sina mål i de flesta fall har en högre förlustfrekvens än skatteadvokaterna. Innebörden av detta är att kritiken mot förvaltningsdomstolarna inte kan viftas bort med att skatteadvokaterna är dåliga förlorare, säger Carl Göransson.

Om undersökningen
Undersökningen har pågått mellan 16-30 april och riktats till samtliga ledamöter av Sveriges Advokatsamfund. Undersökningen har utförts av Demoskop. I följebrevet har särskilt en särskild uppmuntran om svar riktats till skatteadvokater. Övriga advokater har tillfrågats som referensgrupp.