Aktuellt.

Remissvar på utredning om nya skattetillägg
2018-03-06 Admin

Remissvar på utredning om nya skattetillägg

Rättvis skatteprocess har lämnat in följande remissvar på SOU 2017:94 Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna. I huvudsak har vi följande uppfattning:

För skattesystemets legitimitet är det viktigt att lagstiftningens tillämpning är förutsägbar. När förutsägbarheten är låg följer också misstro mot reglerna, vilket i sin tur sänker systemets legitimitet. Mot bakgrund av detta är Rättvis skatteprocess positivt inställda till att beräkningsgrunden för skattetillägg nu kan förenklas i enlighet med utredningens förslag.

Samtidigt noterar Rättvis skatteprocess att det finns flera utmaningar för förslaget ur legitimitetshänseende. Särskilt problematisk är förslaget om förhöjda nivåer av skattetillägg vid beteenden som inte kan anses särskilt klandervärda.

Skattetilläggens nivåer är också högst problematiska. För vissa typer av skattebetalare, främst låginkomsttagare och aktiebolag, riskerar skattetilläggen tredubblas. Samtidigt kommer höginkomsttagare undan billigare, där skattetilläggen i många fall till och med sänks.

Remissvaret i sin helhet finns här