Jämnare spelplan är en rapport från Rättvis skatteprocess och Företagarna

Vid ett skatterättsligt mål mot staten får endast sex procent full ersättning för sina rättskostnader vid en vunnen process. Ett felaktigt besked från Skatteverket kan leda till en personlig konkurs. Dessa och liknande problem med rättsosäkerhet på skatteområdet lyfts fram i den nya rapporten från Företagarna och Rättvis skatteprocess, Jämnare spelplan: Sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet.

I rättsstaten Sverige råder det idag inom ett antal områden en uppenbar obalans, där privatpersonen och företagaren är i ett orimligt underläge gentemot staten. Konsekvensen av det blir att den lilla människan avskräcks från att utkräva sina grundläggande rättigheter när man ska gå upp mot staten som motpart. En småföretagare kan i dessa lägen uppleva sig närmast rättslös, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Att just ersättningsnivåerna i skatterättsliga mål i de fall där den enskilde vinner fallet är så låga får en avskräckande effekt på att driva skatterättsliga mål, men även en annan oroande effekt syns.

En av de största utmaningarna på rättssäkerhetsområdet är ersättningsnivåerna i skattemål. Idag är de för låga vilket medför att det endast är de som har en stor plånbok som kan tillvarata sina intressen, vilket gör skattemål till en klassfråga, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Ett av områdena som lyfts fram är behovet av ett reformerat företrädaransvar, för att förhindra personliga konkurser som en effekt av ett personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder.

Företrädaransvaret är något som verkligen borde ses över. Reglerna idag är både svårtolkade och oförutsägbara, brister inte sällan i proportionalitetsbedömning och driver fram konkurser. I förlängningen leder de också till att det blir svårare att hitta kompetens till styrelser i mindre bolag, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert hos Företagarna.

De sex reformerna som Företagarna och Rättvis skatteprocess föreslår inom skatteområdet är:

  1. Lättare att få anstånd med betalning av skatt
  2. Högre ersättning av processkostnader
  3. Ökad kvalitet i förvaltningsdomstolarna
  4. Stärkt ställning för allmänna ombudet
  5. Ökad möjlighet till förhandsbesked
  6. Reformerat företrädaransvar

Du hittar rapporten här.