Aktuellt.

Fyra orsaker till att människor far illa i skattemål
2017-01-13 Admin

Fyra orsaker till att människor far illa i skattemål

För de allra flesta fungerar Skatteverkets myndighetsutövning väl. Med utvecklade digitala tjänster och en snabb telefonupplysning upplever många att det är lätt att få hjälp. Ibland uppstår dock problem för privatpersoner och småföretagare. Ibland på grund av att de gjort fel, men i vissa fall på grund av bristande rättssäkerhet.

Här presenterar vi fyra anledningar till att skatteförfarandet kan bli rättsosäkert och orättvist för privatpersoner och småföretagare:

1. Dyrt att anlita ombud

För den som fått problem med Skatteverket finns möjlighet att anlita ett ombud och på så sätt tillvarata sina rättigheter. Samtidigt är det dyrt att anlita ombud. Skatteärenden baseras ofta på komplicerade lagar och regler och i praktiken går det inte att driva rättsligt komplexa skattefrågor utan juridiskt ombud. Den som utreds av Skatteverket får inte heller hjälp av ett offentligt finansierat ombud som exempelvis är fallet vid brottmål.

Den privatperson eller småföretagare som inte har råd att anlita en skattejurist lämnas ensam i myndighetens grepp. Skatteverket har ofta större resurser att utreda och driva ett fall än den enskilde och därför blir styrkebalansen ojämn.

2. Låg eller obefintlig ersättning vid vinst i domstol

Skatteprocesser blir ofta mycket dyra och tar i regel lång tid. Till skillnad från andra typer av mål står inte motparten, i detta fall staten, för rättegångskostnaderna i det fall den skattskyldige vinner. Istället betalas en så kallad skälig ersättning ut – nästan alltid understigande de verkliga kostnaderna för att anlita ett ombud. Enligt en undersökning som Rättvis skatteprocess tagit fram får den skattskyldige i snitt 39 procent av de kostnader denne verkligen haft för att försvara sig i mål där den helt eller delvis får rätt.

Det innebär att man själv oftast får stå för sina juristkostnader, även i det fall man har rätt och Skatteverket felaktigt förorsakat en process. I vissa fall kan det handla om hundratusental kronor som den enskilde förlorar trots att den gjort allting rätt.

3. Icke-enhetlig handläggning hos Skatteverket

Många skattejurister som vi har varit i kontakt med vittnar om en bristande enhetlighet i handläggning hos Skatteverket. Vår uppfattning är att kontakten med myndigheten för den enskilde individen allt för ofta ter sig som ett lotteri. Får man en duktig handläggare finns en hög sannolikhet att ärendet bereds i korrekt ordning men så blir tyvärr inte alltid fallet.

4. Ojämn kvalitet i domstolarna

I det fall Skatteverket fattat ett felaktigt eller illa underbyggt beslut finns möjlighet att överklaga till domstol. Domstolen ska se till att alla förutsättningar i fallet lyfts fram och därefter genom dom ändra beslutet om så behövs. Dock brister för ofta domstolarnas kompetens på skatteområdet. En statlig utredning slog nyligen fast att en tredjedel av de svenska förvaltningsrätterna inte har ett tillräckligt underlag av mål för att kunna hålla en tillfredsställande skattekompetens. Det medför att rättstillämpningen ibland blir ojämn och icke-enhetlig.