Aktuellt.

Rapport om ersättningar i skattemål
2018-10-30 Admin

Ersättning i skattemål

Skattelagstiftningen komplexitet medför att många att det är svårt att nå framgång i skattemål utan juridiskt ombud. Att få ersättning för sina rättegångskostnader är därför viktigt för den enskilde. Rättvis skatteprocess undersökning gällande ersättningsreglerna  visar på en restriktivitet hos domstolarna att bevilja ersättning i skattemål.

Grunden för att beviljas ersättning i skattemål regleras i 43 kap. 1 § skatteförfarandelagen. I paragrafen föreskrivs att ersättning ska utgå om den skatteskyldiges talan delvis eller fullt ska ha bifallits, ärendet eller målet är betydelse för rättstillämpningen eller om synnerliga skäl föreligger för att ersättning ska utgå. Ersättning ska utgå för den rådgivning som den skatteskyldige ”skäligen har behövt”. I bedömningen beaktas b.la. ärendets svårighetsgrad, ombudets skicklighet och vad det normalt kostar att anlita ett sådant ombud som ärendets beskaffenhet kräver.

Rättvis skatteprocess har genomfört en undersökning med samma metod som användes i en statlig utredning från 2013 för att möjliggöra jämförelser. Undersökningen utgår från beslut om ersättning som tagits av Skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten. Vidare visar undersökningen om ersättning dömts ut vid hel eller delvis vinst, samt om full eller begränsad ersättning dömts ut.

Utdrag ur resultatet av undersökningen:

  • Samtliga som beviljats ersättning i samtliga instanser får i snitt ersättning för 13 % av sina kostnader i förhållande till det yrkade beloppet.
  • I de fall då ersättning beviljades erhöll endast 6 % full ersättning för sina yrkade kostnader.

Du hittar rapporten här