Åkerifallet – förlust

Upptaxerad utan bevisning – nu begär han resning

Kenneth Horndahl

15 maj 2020: Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat att Kenneth inte medges resning. Domstolens anser inte att kravet på ”synnerliga skäl att pröva saken på nytt” är uppfyllt.

Två instanser bortsåg från gällande praxis när de dömde företagaren Kenneth Horndahl till upptaxering på grund av påstått osanna fakturor. Rättvis skatteprocess hjälper nu Kenneth att begära resning i Högsta Förvaltningsdomstolen. ”Domstolarna bör rätta de fel de har gjort”, säger Kenneth.

Kenneth Horndahl driver sedan mer än 20 år en åkerifirma. Åkeriet gör körningar åt olika kunder i Stockholmsområdet.

I Kenneths verksamhet har han återkommande hyrt in chaufförer från andra företag. Det är normalt förfarande i branschen. 2013 gjorde Skatteverket revision av Kenneths bolag, och bedömde att ett antal inhyrningar som gjorts 2010 till 2012 inte skulle ha varit riktiga – att det skulle ha rört sig om s.k. osanna fakturor från det andra företaget. Skatteverket efterbeskattade både Kenneths bolag och Kenneth personligen för påstått obetalda arbetsgivaravgifter.

Det handlade dock om utfört arbete och inhyrningarna hade redovisats korrekt. Kenneth överklagade därför Skatteverkets beslut till både förvaltningsrätt och kammarrätt.

– Jag tyckte att Skatteverket hade fel i sin beskrivning av situationen. De gjorde antaganden om hur saker fungerar i min bransch utan att undersöka verkligheten, säger Kenneth Horndahl.

Felaktig dom i kammarrätten

I båda instanserna gick domstolen på Skatteverkets linje – trots att det visats att körningarna faktiskt utförts. Kammarrätten bortsåg också från nylig praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen, och lutade sig enbart mot en presumtion från 1980 om oriktiga betalningar.

I processen i förvaltningsrätten hördes de två inhyrda chaufförerna som vittnen. Det är ostridigt att chaufförerna utfört de arbeten som fakturorna avser, vilket de också bekräftade under vittnesed. Chaufförerna uppgav bland annat att de var anställda av det bolag som Kenneths firma hyrde in dem från och att de hade skriftliga anställningsavtal med detta bolag.

– All fakta talade för att jag inte hade gjort något fel. Det blev som att domstolarna tyckte att jag skulle motbevisa något som inte hade hänt, och så ska det inte gå till, säger Kenneth.

Ingenting i utredningen har visat på att Kenneth eller hans bolag skulle ha erhållit oriktiga betalningar. Kammarrättens dom är därför materiellt felaktig. Högsta Förvaltningsdomstolen fattade 2016 beslut att inte bevilja prövningstillstånd. Sedan dess har nya praxis dock utvecklats. I ett avgörande tidigare i år avseende ett liknande fall av påstått osanna fakturor förtydligade HFD sin linje genom att tillämpa så kallad reformatio in melius, det vill säga en möjlighet att ändra en dom från underinstans om den enskilde blivit för strängt bedömd, och undanröjde underinstansernas avgöranden, till den skattskyldiges fördel.

Starka skäl för resning

Rättvis Skatteprocess har gått igenom Kenneth Horndahls fall, och lämnar mot bakgrund av Högsta Förvaltningsdomstolens förtydligade praxis nu in en begäran om resning för Kenneth.

– Högsta Förvaltningsdomstolen har skickat en tydlig signal till underinstanserna om hur kraven ser ut för att kunna döma någon för osanna fakturor, i mål både tidigare i år och så tidigt som 2012. Vi vill därför se en förnyad prövning av Kenneths fall, säger Patrick Krassén, verkställande ledamot i Rättvis skatteprocess.

– Jag är glad att Rättvis skatteprocess har kunnat hjälpa mig. Domstolarna bör rätta de fel de har gjort, även i mitt fall, säger Kenneth Horndahl.

Kenneth Horndahl företräds av Carl-Johan Allansson, advokat vid Nordia.